Omstilling

Innen utgangen av 2022 har Indre Fosen satser som mål å skape og sikre 350 arbeidsplasser i regionen. Dette er et av flere bidrag for å begrense befolkningsnedgangen og skape et mer konkurransedyktig og varier næringsliv. Med målrettede tiltak skal vi gjøre det attraktivt å drive bedrift, besøke og bo i Indre Fosen

Hva er omstillingsprogrammet?

Omstillingsprogrammet er en ekstraordinær innsats for kommuner og regioner hvor det lokale næringslivet er under press, og mange arbeidsplasser står i fare for å gå tapt. Innovasjon Norge er rådgiver og kvalitetssikrer i omstillingsperioden – og en viktig støttespiller for Indre Fosen. 

Hvorfor er omstilling viktig for Indre Fosen?

Indre Fosen står overfor store samfunnsutfordringer knyttet til nedleggelse av hjørnesteinsbedrifter og utflytting. Samtidig har flere virksomheter i regionen vansker med å rekruttere fagkompetansen de har behov for. Omstillingsarbeidet skal støtte realistiske vekstideer som kan sikre og skape robuste arbeidsplasser i vår region.

Har min virksomhet vekstmuligheter?

En bedrift med gode forutsetninger for vekst har tilgang på stabile finansielle ressurser og riktig kompetanse. I tillegg er det avgjørende at det finnes et marked for produktet eller tjenesten dere ønsker å tilby. 

Hva kan jeg søke om midler til?

Bedrifter, organisasjoner eller privatpersoner som ønsker å starte eller utvikle en virksomhet i Indre Fosen kan søke om økonomisk bistand fra omstillingsmidlene. Kravet er at tiltaket dere ønsker å utvikle faller inn under Indre Fosen utviklings fire innsatsområder: Eksisterende næringsliv, nytt næringsliv, reiseliv og opplevelser eller attraktivitet for næringsliv. 

Hvordan søker jeg om omstillingsmidler?

Omstillingsprogrammet støtte prosjekter som bidrar til utvikling og arbeidsplasser i Indre Fosen. Prosjektet bør være i en tidlig fase, og midlene skal først og fremst brukes til å undersøke om det er hold i ideen din og hvilke resultater prosjektet kan gi. Du kan også få støtte til å planlegge gjennomføringen av et prosjekt.