Hvorfor er omstilling viktig for Indre Fosen?

Tidligere har Rissa og Leksvik kommuner stått overfor store samfunnsutfordringer knyttet til nedleggelse av hjørnesteinsbedrifter og utflytting. Innovasjonsevnen var lav og det var lite lokalt samarbeid mellom bedrifter. Omstillingsarbeidet har de siste årene vært med på å stoppe den negative utviklingen, og vi fortsetter å arbeide målrettet for å skape langsiktige og lønnsomme arbeidsplasser i Indre Fosen kommune.

Hjørnesteinsbedrifter forsvant

Høsten 2015 gikk skipsverftet i tidligere Rissa kommune konkurs, og et knapt år senere ble også rehabiliteringssenteret Hysnes Helsefort lagt ned. En konsekvensanalyse gjennomført i 2016 viste at utviklingen ville få stor negativ effekt på innbyggertallet i området. Totalt sett sto Indre Fosen i fare for å miste mellom 272 og 641 arbeidsplasser fram mot 2020. Resultatet ville vært utflytting, redusert lokal etterspørsel og ytterligere tap av arbeidsplasser og kompetanse. 

Vi omstiller for å skape vekst 

For å redusere sårbarheten og øke bredden av arbeidsmuligheter lokalt, fikk Indre Fosen innvilget omstillingsmidler i 2017. Målet var, og er fortsatt, å sikre og skape 350 arbeidsplasser innen utgangen av 2022, og tiltakene har gitt resultater. I desember 2020 kan Indre Fosen vise til 306 nye og sikrede arbeidsplasser og 163 igangsatte prosjekter. Det er mange dyktige hoder og hender som bidrar med å skape verdier og trivsel i mange år fremover.

Omstilling i Indre Fosen

Indre Fosen satser har pekt ut tre innsatsområder som vi skal fokusere på i omstillingsperioden – Nyskaping i næringslivet, Kompetanse og Rekruttering og Attraktivitet for næringslivet. Innenfor alle disse skal vi stimulere til vekst og innovasjon, etablere møteplasser der kunnskap og erfaringer deles og øke samarbeidet mellom lokale bedrifter, kommunen, Fosen Regionråd, Fosen Innovasjon, Forskningsrådet og andre eksterne fagmiljøer. 

Sammen skal vi legge grunnlaget for vekst og begeistring, og styrke utviklingsevnen til næringslivet og kommunen. 

Indre Fosen og Innovasjon Norge er opptatte av åpenhet. Du kan derfor laste ned alle handlingsplanene og relevante rapporter her.