Reiselivsutvikling i Indre Fosen

Reiselivet er viktig for Indre Fosen og regionen av mange grunner; lokal og regional utvikling, sysselsetting, verdiskaping, eksport og bærekraft. Reiselivsnæringen gir store ringvirkninger og muligheter for verdiskaping også i andre næringer og for lokalsamfunnet.

Koronapandeminen rammet reiselivet svært hardt i 2020. Derfor vil arbeidet med en reiselivsstrategi adressere særskilte tiltak som bidrar til å løfte reiselivsnæringen ut av krisen. Konkurransen vil bli tøff både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt i tiden som kommer, for alle ønsker å bygge seg opp igjen samtidig, både i Norge og i andre land. Derfor er det godt at lokalt reiseliv gjennom dette strategiarbeidet får satt en felles retning for utviklingen av flere konkurransedyktige og lønnsomme reiselivsbedrifter, skape helårlig sysselsetting og bidra til bærekraftig utvikling, og for hvordan vi best kan få det til – sammen! 

Strategien skal bygge på innspill og innsikter fra reiselivsnæringen samt flere andre bransjer og sektorer. Det vil også legges til grunn innsikt basert på analyser, trender og utviklingstrekk.

 

BESØKSNÆRING I UTVIKLING
”Koronapandeminen rammet reiselivet svært hardt. Dette er virkelig flott at næringen nå ønsker å ta tak og reise seg igjen gjennom en felles satsning og plan for videre utvikling av reiselivet i Indre Fosen. Pandemien har medført endring i reiselivet, timingen for oppstart av vår reiselivsstrategi er sånn sett perfekt med tanke på å tilpasse oss den nye normalen.”, uttaler prosjektansvarlig for reisemålsutviklingen for Indre Fosen Thomas Bergo.

«Vi ser et stort potensial for at våre reiselivsaktører i Indre Fosen kan ta større markedsandeler innen denne bransjen, og vi iverksetter derfor nå målrettede tiltak for å bidra til denne utviklingen» fortsetter Bergo. Omstillingsprogrammet I Indre Fosen har tatt initiativ til å gå i gang med en prosess for Reisemålsutvikling for Indre Fosen. Vi starter nå en forstudie basert på Innovasjon Norges Håndbok hvor Mimir, som er sertifisert rådgiver innen reisemålsutvikling, er med og fasiliteter. En forstudie for en reiselivsstrategi for Indre Fosen vil omfatte en situasjonsanalyse for reisemålet Indre Fosen, som beskriver dagens situasjon og peker på muligheter og utviklingspotensial. Lokale forhold og aktørenes vilje til å delta aktivt skal også kartlegges.

Styringsgruppen med representanter fra, næringsaktørene, Indre Fosen kommune og observatører fra Innovasjon Norge, Trøndelag fylkeskommune og Trøndelag Reiseliv er etablert og har hatt sitt første arbeidsmøte. 
På agendaen står planlegging av felles innspillsmøter i uke 37 hvor alle lokale bedrifter og aktører innen opplevelse og reiseliv inviteres, og man kan allerede nå vise sin interesse ved å ta kontakt med Thomas Bergo eller Torbjørn Dahle. 
 
SAMHANDLING OG SAMARBEID
«Vi ser et behov for å kunne jobbe mer helhetlig og målstyrt i vårt arbeid med reisemålsutviklingen. Samtidig er det viktig at våre mål blir definert i fellesskap med de lokale bedriftene og aktørene innen
opplevelse og turisme. Vi ønsker enda bedre, enda sterkere og enda flere produkter som er i samsvar med hva turisten etterspør. Vi ønsker å oppnå sterkere samhandling med våre samarbeidspartnere, både i regionen og i landsdelen. Ikke minst vil vi bli tydeligere og synlige både nasjonalt og internasjonalt. Samlet vil dette bidra til å gjøre Indre Fosen til et attraktivt og foretrukkent valg blant norske destinasjoner» avslutter Bergo.
Forstudiet er finansiert av Innovasjon Norge og Omstillingsprogrammet.
 
«Å velge reisemål har blitt som å gå i en godtebutikk. Alle hyller er fulle av fristende godsaker. Den som skal reise, har uendelige valgmuligheter. De reisemål som klarer å fremstå som attraktive og bli valgt er de som er ærlige på hvem de er, hva de byr på og som innfrir skapte forventninger hver gang.» 
 
-Aud Herbjørg Kvalvik, Innovasjon Norge Trøndelag
 
«Trøndelag Reiseliv (gjennom den regionale satsningen) har som mål å utvikle Trøndelag som et attraktivt reisemål mot 2030. Vi ønsker å ha flest mulig kommuner/næringsbedrifter med oss på denne reisen. 
Vi er glade at Indre Fosen har valgt å satse på reiselivet, og at kommunen ønsker å hjelpe bedriftene å utvikle seg videre og gå i samme takt med resten av Trønder-laget. Jo flere kvalitative opplevelser vi skaper i Trøndelag desto mer attraktiv blir vår region i Norge og internasjonalt, desto mer verdiskapning blir det! I Indre Fosen har man allerede et bra grunnlag. Det er viktig å ta steget videre og lage en felles plan for Indre Fosen! Et godt tidspunkt med tanke på en re-start for reiselivet etter en pandemi!»
 
– Petra Sestak, Trøndelag Reiseliv
 
«Det er spennende at Indre Fosen setter i gang et systematisk arbeid innen reisemålsutvikling. I reiselivet er samhandling alfa og omega. Dette prosjektet bringer aktørene sammen, gir økt kompetanse og man staker ut en felles retning for videre jobbing. Reiselivet er viktig fordi det bidrar til utvikling av gode lokalsamfunn gjennom at det både skapes arbeidsplasser og opplevelsestilbud for lokalbefolkningen. Reisemålsutviklingsprosjektet vil forhåpentligvis bidra til en mer lønnsom besøksnæring for Indre Fosen, samtidig som det også styrker «Trønderlaget».» 
 
– Ragnhild Vist Lindberg, Trøndelag Fylkeskommune
 
«Reiseliv og turisme tilfører ethvert lokalsamfunn arbeidsplasser og turisme, men like viktig for lokalbefolkningen er godt omdømme og stolthet over plassen man bor på. I Indre Fosen finnes det reiselivsperler på rekke og rad. Vi har natur, kultur og opplevelser i stort mangfold. I Indre Fosen har vi fjord og vi har fjell, her kan besøkende få et innblikk i gammel kystkultur og seterdrift. Og lokalprodusert mat kan nytes underveis. Indre Fosen er på mange måter et Norge i miniatyr. Indre Fosen og våre perler må selges som destinasjon, av så mange reiselivsambassadører som mulig.»
 
– Bjørnar Buhaug, Ordfører Indre Fosen kommune
 
«Reiseliv- og opplevelsessamarbeidet Perler på en snor SA, har gjennom flere år vært med på å styrke samarbeidet i næringen i Indre Fosen kommune. Og nå er vi glade for at arbeidet med en reiselivsstrategi for kommunen vår starter. Dette vil gi oss muligheten til å synliggjøre mulighetene og styrkene i vårt samarbeid, og bevisstgjøre det politiske miljøet og annet næringsliv hvilke framtidsmuligheter som kan ligge i vår næring. Vi gleder oss til aktivt å være med i dette strategiarbeidet for å finne vår neste gjest.» 
 
– Jon Normann, Perler på en snor og Arctic Buss AS 
 
Innovasjon Norge: Reisemålsutvikling 
 
Kontakt:
Thomas Bergo
Leder omstillingsprogrammet/ Prosjektansvarlig reiselivsutvikling
thomas.bergo@indrefosen.kommune.no
464 25 753
Torbjørn Dahle
Omstillingsprogrammet / Leder styringsgruppa reiselivsutvikling
torbjoern.dahle@indrefosen.kommune.no
938 70 094