SHAKEO AS

Hva var bakgrunn for prosjektet dere søkte støtte til?

SHAKEO AS (tidligere SHAKEO Eiendom AS) ble etablert i 2010, og har utviklet seg til å bli en viktig aktør i forhold til levering av vaktmestertjenester til de fleste forretningsbygg, borettslag og sameier i Rissa sentrum. I tillegg er det utviklet et småmaskinverksted. Her vektlegges å reparere maskiner blant annet ved gjenbruk av deler fra maskiner som er levert til gjenvinningsstasjonen i Ålmoen. Den tredje viktige aktiviteten i selskapet er budtjenester til kommunen, fylkeskommunen og næringsliv. Sist, men ikke minst, så har selskapet inngått avtale med Cirkle K om vedlikehold og tilsyn med selvbetjeningsstasjonen på Sund i Rissa.

Selskapet skiftet eiere pr. 1. juli 2019, og de nye eierne har satt seg som mål å videreføre eksisterende virksomhet samt jobbe med å legge grunnlag for økt aktivitet. I likhet med forutsetningene til tidligere eier vil de nye eierne legge betydelig vekt på at SHAKEO AS skal være et arbeidstilbud til mennesker som av en eller annen grunn har falt utenfor det ordinære arbeidsliv.

De nye eierne mangler erfaring fra drift av selskap, og vil i oppstarten og en tid framover ha behov for bistand til å jobbe med reorganisering, lederutvikling, finansiering, økonomistyring, rutineutvikling, markedsføring samt innovativ jobbing med tanke på å styrke eksisterende forretningsområder og/eller utvikle nye. Tilskuddet som er innvilget fra Omstillingsprogrammet vil være med på å finansiere dette viktige utviklingsarbeidet i bedriften.

Hva var hovedmålet for prosjektet?

Gjennom målretta aktiviteter i bedriften og sammen med de ansatte vil hovedmålsettingen være å styrke grunnlaget for videre drift av selskapet, og derved opprettholde dagens sysselsetting samt legge grunnlaget for økt aktivitet og inntjening. SHAKEO AS skal være en bedrift som primært sysselsetter mennesker som av ulike årsaker har falt utenfor det ordinære arbeidsliv. Vi skal kvalifisere oss ytterlige slik at vi kan være en god samarbeidspartner for NAV ved å tilby arbeid til mennesker som i en periode trenger arbeidstrening.

Hvordan har prosjektet bidratt til utviklingen av bedriften?

Etablere selskapets styringsorganNytt styre ble valgt 23. juli 2019. Styret har avviklet fire styremøter hvor blant annet tiltakene som er beskrevet i søknaden om omstillingsmidler er konkretisert og tidfestet mht gjennomføring. Styrets rolle er diskutert og konkretisert.
Skaffe nødvendig kompetanse til å drive selskapet framoverVi har konkretisert arbeidsfordelingen i bedriften, med tanke på fordeling av lederansvar. Det er inngått nye arbeidsavtaler med alle ansatte for å få synliggjort den enkeltes arbeidsoppgaver og ansvar.
Vi har begynt å arbeide med bruk av regnskap og regnskapsdata i styrings sammenheng, og dette vil være et av våre hovedfokusområder fremover.
Utvikle en arbeidsplass der de ansatte føler seg trygg i hverdagen og gleder seg til å gå på jobbI tillegg til å inngå arbeidsavtaler med de ansatte har vi begynt å diskutere hvordan vi kan videreutvikle relasjonsbyggingen mellom våre ansatte, og hvilke tiltak det kan være aktuelt å iverksette i den forbindelse.
Utvikle standardiserte og oversiktlige kundeavtaler som tilfredsstiller lovkravNye og standardiserte kundeavtaler er utviklet og signert med alle kundene vi tidligere har hatt avtale med. Gjennomgangen av avtalene med kundene har ført til at nye oppgaver er kommet til.
Effektivitet i oppgaveløsningen samt sikre at avtalte tjenester blir utført. Sikre forutsigbarhet i forhold til kundenes forventningerVi har startet jobben med å dokumentere samt kvalitetssikre rutinene knytta til hvert enkelt oppdrag.

Hvor mange arbeidsplasser har prosjektet bidratt til? 

SHAKEO AS har i dag 7 ansatte som til sammen utgjør 250 % stilling. Pr. 1.7.2019 hadde bedriften 5 ansatte som til sammen utgjorde 175 % stilling.

Kontaktinformasjon

Harald S. Jensen

Styreleder

hsje@broadpark.no

907 27 522

Del: