Julehilsen fra Omstillingsprogrammet i Indre Fosen  

Omstillingsåret 2021 nærmer seg slutten og vi legger straks bak oss enda et krevende år for næringslivet. Et år preget av pandemi og usikkerhet. Alle bransjer og bedrifter har på en eller annen måte blitt berørt, og foreløpig kjenner vi ikke de fulle konsekvensene av covid-19.  

For mange vil det bli tøffe tak fremover, men vi må også tillate oss å huske at mye av de endringen som nå skjer, kan ha positive sider også. 

I skyggen av pandemien har industriaktører, etablerte bedrifter og gründere sett muligheter, vært tilpasningsdyktige og nysgjerrige. Gode idéer og nye prosjekter har sprunget frem, og noen har til og med kommet som en direkte følge av pandemien vi står i.  

Muligens har evnen og viljen til omstilling knapt nok vært større. Vi velger derfor å være positive til hva det nye året bringer. Vårt samfunnsoppdrag er å legge til rette for næringslivet, nye arbeidsplasser og et levedyktige lokalsamfunn i hele kommunen. 

Stor deltakelse på studietur til Røros i september

Omstillingsprogrammet går nå inn i sitt siste år av gjennomføringsfasen. Med de endringene vi nå ser i samfunnet, er omstillingsbehovet fortsatt stort for store deler av næringslivet. Der grønn omstilling, digitalisering og økt eksport er viktige satsningsområder for nasjonen Norge fremover. Indre Fosen kommune har derfor startet arbeidet med å se på hvordan omstillingsarbeidet kan videreføres etter at programmet er avsluttet. Dette arbeidet vil pågå i 2022.

Når det kommer til utviklingsarbeidet, har programmet gjennom 2021 behandlet og gitt støtte til 47 prosjekter i Indre Fosen. Det er gitt en samlet støtte på i overkant av 3 mill. kr. Støtten fra omstillingsprogrammet har utløst egeninnsats, egenkapital og andre midler på til sammen 13 mill kr. – som gir en total prosjektkostnad på 16 mill. kr.

Så langt har det blitt innrapportert til sammen 327 nye og sikrede arbeidsplasser, der støtten fra omstillingsprogrammet har bidratt til å sikre eller skape nye arbeidsplasser.

I dette ligger det en enorm motivasjon for oss som hver dag jobber for å oppfylle vårt samfunnsoppdrag, til det beste for næringslivet i Indre Fosen. 

Manufacturingsløftet i Indre Fosen er et pågående prosjekt, startet opp i 2021. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Sintef Manufacturing, Norsk katapult senterne, Manufacturing og Future materials, og Mechatronics Innovation Lab.

Nå i desember har vi jobbet med utarbeidelse av neste års handlingsplan. Denne skal vi behandle i omstillingstyret i slutten av januar, og i kommunestyret i starten av februar. Rekruttering, kompetanse og samarbeid for å møte utfordringene framover, vil være sentrale tema for nest år. Dersom det er noen bestemte områder du mener er ekstra viktig at det blir jobbet med i året som kommer, så ta kontakt med oss!

I samarbeid med CTM Lyng og Rissa Kraftlag bygde 5 grupper med elever fra Johan Bojer VGS hver sin undervannsfarkost- en EduROV. Disse ble testet i bassenget i Smia som en avslutning på prosjektet nå i desember

For å avslutte der vi startet; nok et krevende år er lagt bak oss, men med endringer kommer også muligheter. Vi er en liten kommune, men med unike forutsetninger. I 2022 skal vi fortsette det gode arbeidet, videreutvikle oss og jobbe enda mer for grønn omstilling, digitalisering og eksport. Vi gleder oss rett og slett til å fortsette jobben med å bidra til å styrke og videreutvikle næringslivet også neste år! 

Avslutningsvis vil vi benytte anledningen til å takke for samarbeidet i året som har gått, og ønske en riktig god jul og godt nytt år!

Med vennlig  hilsen

Torbjørn og Thomas