Omstillingsprogrammet

Indre Fosen kommune har omstillingsstatus i perioden 2017-2022. Det medfører en storstilt satsing for å stimulere og bidra til at nye arbeidsplasser blir skapt i kommunen. I løpet av denne 6 års perioden er målet å sikre, skape og utvikle 350 arbeidsplasser i Indre Fosen.

Nye arbeidsplasser skapt
Måloppnåelse 61%

1

Avklaring

2

Søknad

3

Behandling

4

Gjennomføring og oppfølging

5

Sluttrapport

Omstillingsarbeidet i Indre Fosen baser seg på omstillingsplanen som ble vedtatt ved oppstarten av prosjektet. Omstillingsplanen er vedtatt av kommunestyret i Indre Fosen.

Trykk her for å åpne Omstillingsplan Indre Fosen 2017-2022

Hvert å blir det utarbeidet en handlingsplan som oppsummerer status så langt, og konkretisere delmål, strategier og mulige tiltak for kommende året.

Trykk her for å åpne handlingsplan til Omstillingsprogrammet

Visjon og mål

Arbeids- og næringsliv i vekst og utvikling!

Hovedmålet for omstillingen er å sikre et bærekraftig lokalsamfunn for fremtiden, hvor det blir viktig å utvikle en bredde i, og videreutvikle næringslivet med de konkurransefortrinn som finnes i nye Indre Fosen kommune.

Bidra til å sikre eksisterende og skape 350 arbeidsplasser. Dette oppnås gjennom næringsutvikling, nyskaping, teknologi og innovasjon.

Dette er ingen liten jobb, og for å lykkes er vi avhengig av et bredt engasjement fra befolkningen, næringslivet i kommunen, stat og fylkeskommunen.

Omstillingsarbeidet skal fokusere innsatsen innen fire områder

Målet med innsatsområde, eksisterende næringsliv er å videreutvikle og bygge på bedriftene som eksisterer i Indre Fosen kommune. Ved å lette innsats i å finne hver bedrift sitt fortrinn for så å iverksette ideer og planer som kan stimulere til å sikre eksisterende og skape flere arbeidsplasser. Målet for innsatsområdet vil også være å jobbe for å bedre rammevilkårene, styrke inntjeningen og resultatene for å sikre drift og utvikling i hver enkelt bedrift.

Delmål 300 arbeidsplasser.

Målet for innsatsområde, nytt næringsliv er å stimulere til nyetableringer og av komplementerende næringsliv i Indre Fosen kommune.

Delmål 50 arbeidsplasser.

Målet for innsatsområde, kompetanse er å bidra til å styrke kompetansen i nærings- og arbeidsliv ved å tilrettelegge for relevante tiltak.

Delmål er kompetanseutvikling for å styrke bedriftenes utvikling og konkurranseevne.

Målet for innsatsområde, attraktivitet for næringslivet er at omstillingsprogrammet skal ta en rolle med å tilrettelegge for næringsutvikling. Indre Fosen skal være en attraktiv etableringskommune for næringslivet i regionen. Omstillingsprogrammet skal aktivt tilrettelegge og være på tilbudssiden for eksisterende og nytt næringsliv.

Delmål er å tilrettelegge for nyetableringer i Indre Fosen kommune

Søknad

Har du en god idé eller et spennende prosjekt?

Omstillingsprogrammet skal være en katalysator for å få i gang prosjekter og kapitaltilgang som skal bidra til lokal kompetanseheving og verdiskapning. Dette gjøres ved å støtte initiativ som går under kategorien forstudier, forprosjekter og andre tiltak som faller innenfor innsatsområdene.

Lurer du på om Omstillingsprogrammet kan støtte ditt prosjekt eller ide? Ta kontakt med oss.

Vi oppfordrer potensielle søkere om å ta kontakt i forkant av søkeprosessen for å få en første vurdering av prosjektet. Vi skal gi rådgivning om planleggings-, søknads- og gjennomføringsprosess av et prosjekt. Før innsendelse av søknad til Omstillingsprogrammet skal søker ha utarbeidet en prosjektplan i henhold til PLP metoden, og denne danner grunnlag for selve søknaden.

Bakgrunnen for omstillingsarbeidet er at hjørnestensbedriften i Rissa, skipsverftet, gikk konkurs i oktober 2015. Hysnes Helsefort ble nedlagt og stor arbeidsledighet preger kommunen. Rissa kommune ved kommunestyret sendte i november 2015 søknad staten om ekstraordinære omstillingsmidler via Sør Trøndelag fylkeskommune.

Leksvik kommune hadde mange industribedrifter som var i en sårbar situasjon, flere av dem leverer produkter og tjenester til oljeindustrien som var rammet av store kutt og lav ordretilgang som igjen førte til permitteringer og oppsigelser. Det var også her behov for omstilling og nyskaping.

21. desember 2015 søkte Rissa og Leksvik kommuner staten om å slå seg sammen til Indre Fosen kommune fra 01.01.18. Det ble i samarbeid mellom fylkeskommunene og Innovasjon Norge tatt initiativ til at omstillingsarbeidet skal omfatte Indre Fosen kommune.

Målsetningen til omstillingsarbeidet er 350 arbeidsplasser. Det som telles er arbeidsplasser som omstillingsmidlene bidrar til å sikre og skape gjennom å støtte enkeltprosjekter, ut fra rapporten som lages når et prosjekt er avsluttet.

Bedrifter, organisasjoner eller privatpersoner som ønsker å starte eller utvikle sin næring kan søke om økonomisk bistand fra omstillingsmidlene, så lenge tiltaket det søkes om er innenfor omstillingsprogrammets fire satsingsområder.

For bedriftsrettet støtte må bedriften være registrert i Brønnøysundregisteret med forretnings-/virksomhetsadresse i Indre Fosen og ha mål om aktivitet i Indre Fosen kommune. Det må kunne dokumenteres at prosjektet er knyttet til mål om arbeidsplasser lokalisert i Indre Fosen.

Det kan gis tilskudd til primært forstudier og forprosjekt med mål om utvikling av forretningsidé, forretningsplan, produkt, produksjonsprosess, marked, kompetanse og samarbeidstiltak. Tilskudd til gjennomføring av hovedprosjekter kan vurderes, men skal primært rettes til andre finansieringsordninger.

Annet:
Virkemiddelet skal gå til utviklingstiltak. Dette betyr primært prosjekter i en tidlig fase som krever utredninger og/eller konseptutvikling. Det gis ikke støtte til ordinære driftskostnader, driftsoppgaver eller lovpålagte oppgaver. Maksimal prosjektperiode er på inntil 3 år, unntaksvis 5 år. Virkemiddelet er ment å supplere og utløse andre virkemidler, bl.a. i regi av Innovasjon Norge, Norges forskningsråd og SIVA.

For bedriftsrettet støtte kreves det egenfinansiering på 50 % av prosjektets/tiltakets godkjente kostnadsramme. Egenfinansieringen kan være i form av egne midler eller egeninnsats, eventuelt en kombinasjon av disse to. Egeninnsatsen beregnes som 1,2 promille av nominell årslønn, maksimalt kr 600,- per time og 1850 timer/ år, dersom ikke annet er avtalt. Med nominell årslønn menes den ansattes avtalte årslønn ved utløpet av året. Betaling for ekstrainnsats som overtidsbetaling, bonuser og lignende regnes ikke med i nominell årslønn. I mer tilretteleggende prosjekter bør det også være en andel egenfinansiering, men det er ikke satt bestemte krav til andel.

Midlene tildeles iht. EØS avtalens regler om offentlig støtte.

Forstudie: 
Skal analysere og avklare realistiske muligheter for videreføring. Risiko, økonomi og forventet resultat kartlegges.

Forprosjekt:
Skal spesifisere og planlegge hvordan hovedprosjektet skal realiseres. Resultat, økonomi, tid/fremdrift og hvilke kritiske risikofaktorer vurderes. Et typisk forprosjekt kan være utarbeidelse av en forretningsplan.

For prosjekter/søkere som kommer under bagatellmessig støtte i EØS-avtalen godkjennes i hovedsak disse prosjektkostnadene:

 • Personalkostnader tilknyttet prosjektet
 • Eksterne kostnader/konsulenter
 • Reisekostnader
 • Andre relevante prosjektkostnader
 • Revisjonskostnader
 • Kompetanse- og forskningsaktiviteter

Forprosjekt og hovedprosjekt kan maksimalt finansieres med 50 prosent av godkjente kostnader.

Ved innsending av søknad er dette krav som må tilfredsstilles/vedlegges:

 • Søker ha utarbeidet en prosjektplan i henhold til PLP metoden
 • Søker må omtale hvordan prosjektet/tiltaket støtter opp under omstillingsprogrammets hovedmål om å bidra til å skape 350 nye/sikrede arbeidsplasser i Indre Fosen i løpet av 6 år.
 • Søker må legge ved dokumentasjon på øvrig finansiering, dersom aktuelt.
 • Dokumentasjon på at relevante samarbeidspartnere er med i prosjektet (intensjonsavtaler/samarb idsavtaler).
 • Oversikt over relevante referanseprosjekt, dersom tilgjengelig.
 • Dokumentasjon på gjennomføringsevne og kompetanse, gjennom f.eks. strategi for organisasjonen og CV for prosjektleder/prosjektansavrlig og øvrige nøkkelpersoner i prosjektet.
 • Forventet timeforbruk og timesatser må oppgis (ved søkers eget arbeid).

Søker oppfordres til å ta kontakt med Omstillingsprogrammet, Indre Fosen Kommune for å
diskutere prosjektidé/prosjektskisse i forkant av innlevering av søknad.

Omstillingsprogrammet, Indre Fosen Kommune forbeholder seg retten til å diskutere søknaden med andre offentlige virkemiddelaktører der hvor dette er relevant for søknadsbehandlingen.

PLP, står for ProgramLederProsessen. PLP er en prosjektstyringsmetode og et begrepsapparat. Alle prosjekter som mottar omstillingsmidler, skal styres etter PLP- metodikken og benytte den organiseringen og det begrepsapparatet som følger med. PLP vil være nyttig både i enkeltprosjektene og på “programnivå” i omstillingsarbeidet.

PLP metodikken bygger på fire sentrale prinsipper for god prosjektledelse:

 • Oppbygging av alle prosjekter i faser: Alle prosjekter organiseres i tre faser – en
  forstudiefase, et forprosjekt og et hovedprosjekt.
 • Fast organisering og noen faste roller: En prosjekteier utnevner en prosjektansvarlig (PA) i tillegg til prosjektleder (PL). Denne organiseringen sikrer forankring hos eiere/interessenter og oppfølging av resultater i hver enkelt fase.
 • En fast beslutningsprosess: Tydelighet omkring hvem som tar beslutninger og hvordan det foregår. Prosjektansvarligs (PA) rolle i beslutningsprosessen.
 • Oppfølging og kvalitetssikring gjennom måldefinering, beslutningspunkter, milepæler og identifisering av kritiske suksessfaktorer.

PLP legger vekt på personlig ansvar, forpliktende samarbeid og resultat.

Søknadene vil vurderes ut fra flere kriterier. Viktige kriterier er:

 • Prosjektets bidrag til verdiskaping og/eller sysselsetting i Indre Fosen
 • Prosjektets bidrag til utvidelse av verdikjedene til næringslivet i Indre Fosen.
 • Prosjektkvalitet – for eksempel prosjektets mål, aktiviteter, organisering, framdriftsplaner
  og gjennomførbarhet
 • Grad av nyskaping i prosjektet
 • Prosjektets bidrag til å realisere nye muligheter
 • Involverte aktørers faglige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet
 • Tilgjengelige ressurser for å gjennomføre prosjektet
 • Fremtidig bruk av prosjektets resultater
 • Prosjektets muligheter for videreføring
 • Virkemiddelets utløsende effekt

Prosjekter og aktiviteter med stort potensial for måloppnåelse, skal prioriteres.

Løpende søknadsfrist, søknadene vil bli behandlet fortløpende i påfølgende styremøte. 

Omstillingsprogrammet, Indre Fosen Kommune kan ikke bruke midlene til, eller tildele
midler til følgende:

 • Drift av næringsvirksomhet eller organisasjoner.
 • Kausjon eller annen økonomisk garanti.
 • Direkte eller indirekte investeringer i virksomheters egenkapital.
 • Håndtering av, og ekstraordinær bistand av kriserammede bedrifter.
 • Renter og avdrag på lån og refinansiering av gjennomførte prosjekter.
 • Drift av eller investeringer i statlige, fylkeskommunale og kommunale lovpålagte
  oppgaver utført av fylkeskommunen, kommunen eller andre.
 • Førstelinjetjeneste innen næringsrådgivning i kommunen.
 • Å avsette midler til uspesifiserte fond. Delegerte midler til kommuner og regionråd.
 • Risikolån, herunder ansvarlige lån, gjeldsbrevlån og pantelån.
 • Garantier for investeringslån og driftskreditter.
 • Lettomsettelig driftsmateriell, eksempelvis frisørstoler, landbruksutstyr m.fl.

Prosjekter innenfor tradisjonell jord- og skogbruksdrift som kan tildeles støtte av det
ordinære virkemiddelapparatet med midler fra jordbruksavtalen kan normalt ikke tildeles
omstillingsmidler.

Hvordan rapportere

Her kan du som har fått innvilget støtte laste ned alt du trenger for å rapportere prosjektets fremgang.

Samarbeidspartnere

Bedrifter Omstillingsprogrammet samarbeider med:

Bedrifter som har bidratt gjennom Omstillingsprogrammet til å skape nye arbeidsplasser i Indre Fosen:

Landnota AS

Salteriet Eiendom AS

LIV Eiendom AS